1. Postanowienia ogóle

 

Właścicielem serwisu internetowego ulotkiwroclaw.pl jest firma:

Studio reklamy Cre-on Oliwer Kawalec

ul. Krynicka 50/29

50-555 Wrocław

NIP 8951653846

REGON 021221839

PKO BP I O/Wrocław 26 1020 5226 0000 6302 0133 0109

zwanej dalej jako „Usługodawca”.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych. ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Studio reklamy Cre-on Oliwer Kawalec zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. 

 

2. Zamówienia

 

Zamówienia w ulotkiwrocław.pl mogą składać Klienci, którzy zarejestrowali się w systemie ulotkiwrocław.pl.

 

Zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji od dnia otrzymania przez Klienta maila potwierdzającego przyjęcia do realizacji zlecenia. Zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie ulotkiwrocław.pl po złożeniu zamówienia jest udostępniane konto FTP lub adres e-mail na które Klient wgrywa plik z zamówieniem tzn. prawidłowo przygotowany plik do druku. Usługodawca wymaga aby plik komputerowy dotyczący zamówienia był przygotowany według warunków zamieszczonych na stronie. Zamówienie realizowane jest w postaci jakiej zostało dostarczone, Usługodawca nie ma obowiązku nanoszenia poprawek na dostarczonym materiale. Ponadto zaznacza się, że Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów oraz za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz otrzymania potwierdzenia dokonania płatności.

Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub nie spełniające wymagań do druku są usuwane, a informacje o takim fakcie przesyłane są do Klienta w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu.

Czas realizacji zamówień złożonych i zaakceptowanych w systemie ulotkiwrocław.pl po godzinie 15.00 liczony jest od następnego dnia roboczego

Zlecenia niestandardowe tj. nie zawarte w systemie ulotkiwrocław.pl będą ustalane indywidualnie z Klientem.

Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.

Zrealizowane zamówienie dostarczane jest  bezpłatnie do Klienta na terenie Wrocławia przez firmę Studio reklamy Cre-on Oliwer Kawalec.

Zamówienia z poza Wrocławia dostarczane są wyłącznie przez firmę kurierską. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy przez firmę kurierską oraz za szkody powstałe w czasie transportu. Koszty dostawy obciążają zleceniodawcę.

 

3. Płatności

 

Płatność za realizację zlecenia dokonywana jest przelewem na konto: nr 26102052260000630201330109 prowadzony przez PKO BP S.A. w formie przedpłaty lub gotówką przy odbiorze przesyłki.

 

Płatności przelewowe w serwisie ULOTKIWROCŁAW.PL obsługiwane są przez serwis PŁATNOŚCI.PL. Po wybraniu towaru lub usługi Klient wybiera wygodnych sposobów zapłaty z pośród wskazanych bramek bankowych, oraz płatności kartą kredytową. Po przekierowaniu do strony Twojego banku lub do Centrum Autoryzacji Kart dokonaj płatności.

Czas księgowania wynosi od kliku minut do godziny (w szczególnych przypadkach czas może wydłużyć się do kilku godzin). 

Jeśli bank klienta nie występuje na liście w serwisie PLATNOSCI.PL, należy wybrać ikonę „Przelew bankowy”.  W takim przypadku prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres sklep@ulotkiwroclaw.pl w celu przyśpieszenia księgowania.

 

Przy zleceniach, których wartość przekracza 1000 zł, jak i przy zleceniach obejmujących wykonanie projektu graficznego jako forma płatności akceptowana będzie jedynie przedpłata.


4. Reklamacja

 

Zamówienie realizowane jest w takiej postaci jakiej został przygotowany plik do druku. Ewentualne różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem a wizualizacją wydruku na ekranie monitora nie stanowi podstawy reklamacji.

Jeżeli Zleceniodawca życzy sobie aby zamówienie zostało zrealizowane w ściśle określony sposób zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego opisu.

Reklamacje co do jakości wydruku, niezgodności z zamówieniem powinny być złożone pisemnie w terminie do 10 dni roboczych, po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych pod warunkiem dostarczanie do wykonawcy 100% reklamowanego zamówienia. Reklamowane zamówienie jest dostarczane na koszt wykonawcy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie firmę Studio reklamy Cre-On Oliwer Kawalec. Reklamacje nie spełniające wyżej wymienionej formy nie będą uwzględniane.

Roszczenia reklamacyjne nie mogą przekraczać wartości zamówionego towaru.


5. Postanowienia końcowe

 

Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacja przez Zleceniodawcę niniejszych ustaleń i zasad współpracy.

Na terenie Wrocławia transport gratis